komiksy ekonomiczne


Dekalog przedsiębiorcy

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. wie, jakie formalności należy załatwić, aby założyć działalność gospodarczą
  2. potrafi rozwinąć skróty: NIP, REGON, CEIDG
  3. wymienia zagrożenia płynące z korzystania z bankowości elektronicznej
  4. wyjaśnia, jak się bronić przed cyberprzestępcami
  5. rozumie, że rozwój technologii cyfrowych ma dwojaki wpływ na gospodarkę i podmioty w niej uczestniczące